Ontstaan van Toegankelijk Zwolle

Toegankelijk Zwolle heeft niet altijd bestaan in de vorm zoals deze er nu is. De VOGOZ en de ZGR zijn de voorgangers van Toegankelijk Zwolle geweest. Onder andere de energie, tijd en aandacht die zij in het verleden gegeven hebben, maken dat Toegankelijk Zwolle is die het nu is.

VOGOZ

De Vereniging Overleg Gehandicaptenorganisaties Zwolle (VOGOZ) was een vrijwilligersorganisatie die zich vooral hard gemaakt heeft voor het op de agenda zetten van het thema toegankelijkheid. En daarmee hebben zij de eerste stappen gezet in het vragen om erkenning en aandacht voor mensen met een beperking in Zwolle.

In 2002 moesten de vrijwilligers van de VOGOZ concluderen dat de huidige vorm onvoldoende aansloot om goed de belangen te kunnen behartigen van mensen met een beperking. Omdat door de gemeente de noodzaak werd ingezien van de belangenbehartiging is gezamenlijk besloten om de VOGOZ op te heven en dit over te laten gaan in een stichting, genaamd Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR).

ZGR

Met in het leven roepen van de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR)  kwam er een formeel bestuur en werd de subsidie belegd bij Travers, die daarvan een ambtelijk secretaris financierde. Ook werd er nu gewerkt vanuit verschillende werkgroepen.  De ZGR heeft onder andere gepleit voor het aanstellen van een stadsergonoom binnen de Gemeente Zwolle. Daardoor kwam er ook in het Stadskantoor meer aandacht voor het thema toegankelijkheid. Zwolle kende in 2012 de eerste stadsergonoom.

Het leek erop dat de ZGR in 2015 opgeheven zou worden, omdat er geen opvolgers gevonden konden worden voor het bestuur (die aangegeven hadden ermee te willen stoppen) en de vrijwilligers alleen de belangenbehartiging niet op zich konden nemen. Er is gekeken naar het samenvoegen van de ZGR met andere belangenbehartigersgroepen en/of adviesraden, maar de verschillen bleken te groot. Met de komst van het VN Verdrag Handicap dat vanaf juli 2016 zou gelden in Nederland werd beseft dat geen belangenbehartiging geen optie was. Besloten werd om de ZGR als stichting op te heven en door te laten gaan als (doorlopende) projectgroep binnen Travers met een ‘status aparte’, genaamd Toegankelijk Zwolle. Daarmee werd de zelfstandigheid en de eigen identiteit van de groep behouden en werd het bestuur van ZGR opgevolgd door een projectleider.

Toegankelijk Zwolle

Met de naam Toegankelijk Zwolle wordt gerefereerd aan het VN Verdrag Handicap, waarin gesproken wordt over het realiseren van een toegankelijke en inclusieve samenleving.

De samenwerking tussen Toegankelijk Zwolle en de Gemeente Zwolle kreeg door het VN Verdrag Handicap en een inmiddels vaste stadsergonoom een enorme boost. Er zijn korte lijnen en er wordt op de verschillende beleidsgebieden steeds meer en vaker gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van Toegankelijk Zwolle.

Enkele ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Zwolle waren ook al actief in de VOGOZ en ZGR. Zij kennen de ontwikkelingen die de stad Zwolle heeft doorgemaakt wanneer het gaat om toegankelijkheid en inclusie. Wat gezien wordt, is dat door de jaren heen toegankelijkheid geen onbekend begrip meer is in de samenleving. En er heeft ten opzichte van mensen met een beperking een mentaliteitsverandering plaats gevonden. Men is bereid om zich te verdiepen in het hebben van een beperking en wat er voor hen nodig is om zelfstandig en volwaardig mee te kunnen doen. Maar omdat mensen met een beperking een minderheid in de samenleving zijn, blijft het noodzakelijk om bewustwording te blijven creëren en de belangen te blijven behartigen.

Langzaam verschuift de focus van toegankelijkheid naar inclusie. En daarmee van alleen het fysiek domein naar het fysiek én sociaal domein. Toegankelijk Zwolle werkt daarom regelmatig samen met andere organisaties. Inclusie betreft iedereen en wordt gezamenlijk gerealiseerd.