Toegankelijker OV

Hieronder zie je een aantal buschauffeurs van Keolis en ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Zwolle die ervaringen en tips uitwisselen hoe het OV toegankelijker te maken. De belangrijkste punten die genoemd zijn:

Vraag als chauffeur of iemand iets nodig heeft en geef als passagier aan wat je nodig hebt om prettig met OV te reizen. Communiceer met elkaar, zodat er adequaat gehandeld of gereageerd kan worden.

Toegankelijk OV heel graag, maar veiligheid staat voorop! Wat kan betekenen dat het niet mogelijk is om twee personen met een rolstoel mee te nemen in de bus.

Er is meer aandacht nodig voor het toenemende rollatorgebruik in het OV.

Een waardevolle bijeenkomst waar vervolg aan gegeven gaat worden. Toegankelijk Zwolle is hier blij mee! Bewustwording ontstaat door herhaling en een toegankelijk OV draagt bij aan inclusie.

Werkconferentie

 

De nominatie van Zwolle als meest toegankelijke gemeente betekende dat er een onderzoek gedaan moest worden naar de toegankelijkheid van de gemeente. Onderdeel hiervan was een werkconferentie op 8 februari met ervaringsdeskundigen, woningcorporaties, scholen, de gemeente en andere belanghebbenden. De vraag die centraal stond was daarbij: Hoe inclusief is de Zwolse samenleving?

De bijeenkomst op het Stadhuis werd georganiseerd door Inclusion Lab, Vereniging Gehandicapt Nederland en Nederlan Onbeperkt. Er kwamen discussies op gang rondom de onderwerpen wonen, werken, leren en vrije tijd. Wat zijn knelpunten of juist mooie voorbeelden? Hoe moet de samenleving er over 10 jaar uitzien? Een tekenaar maakte van de opgeschreven punten steeds een mooie, overzichtelijke plaat. Nu de deskresearch voltooid is en de bijeenkomsten geweest zijn, maakt het onderzoeksteam van Inclusionlab een rapport. Een jury heeft zich begin maart verdiept over de opbrengst en op 3 maart wordt in het tvprogramma Kassa de Meest Toegankelijke Gemeente gekozen.

 

Zwolle is genomineerd!

De gemeente Zwolle is samen met vier andere gemeenten in de race voor de titel ‘Meest Toegankelijk Gemeente van Nederland’. De afgelopen drie maanden kon heel Nederland middels een vragenlijst zijn of haar gemeente beoordelen op toegankelijkheid. Hieruit is een ranglijst gekomen waar Zwolle op nummer drie is terecht gekomen. De top vijf zal nu onderzocht worden op hoe inclusief zij nu echt zijn.

Het onderzoek richt zich daarbij niet alleen op fysieke toegankelijkheid, maar op de levensdomeinen: wonen, werken, leren en vrije tijd. Waarbij niet alleen naar feiten en cijfers wordt gekeken, maar ook naar de ervaringen van de inwoners.

Benieuwd naar de complete ranglijst? Kijk dan hier.

Bureaucratie staat nieuwe banen arbeidsgehandicapten in de weg

Werkgevers denken dat ze er de komende jaren niet in zullen slagen 100.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot nu toe zijn de doelstellingen daarvoor gehaald, maar werkgevers waarschuwen dat door de strenge regels en bureaucratie dat in de toekomst niet meer zo makkelijk gaat.

Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 sprak de overheid af dat het bedrijfsleven tot 2026 100.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid moet zelf nog eens 25.000 banen voor haar rekening nemen. De bedoeling is dat de arbeidsbeperkten vanuit de sociale werkplaats overstappen naar een gewone baan bij een gewone werkgever.

Vastlopen

Aanjager van een banenplan namens het bedrijfsleven, Aart van der Gaag, luidde eerder deze maand de noodklok. “Het is eigenlijk een klein wonder dat we tot nu toe onze doelstelling hebben gehaald.” In het eerste jaar werden er 15.600 banen gecreëerd, terwijl het minimum 6000 was.”

Van der Gaag ziet inmiddels overal zaken vastlopen. Namens de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO heeft hij de Kamer gevraagd te zorgen voor minder bureaucratie en eenvoudiger regelgeving. “Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s gecreëerd en er zijn 388 gemeenten. Dat betekent dat overal andere regels gelden. Landelijke bedrijven kunnen eigenlijk geen landelijke afspraken meer maken.”

De belangenvereniging voor mensen een arbeidsbeperking, Ieder(in), wijst er ook op dat veel banen voor hun doelgroep geen “echte, duurzame” banen zijn. Zo zijn nogal wat mensen met een beperking gedetacheerd bij bedrijven, terwijl ze eigenlijk nog in dienst zijn van de sociale werkvoorziening. Hierdoor loopt een werkgever minder risico’s.

Die tijdelijke banen tellen ook mee voor het behalen van de doelstellingen van het banenplan. Staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken kreeg hier eerder veel kritiek op.

Ook de Rekenkamer stelde eerder vast dat veel werkgevers gebruik maken van uitzendcontracten, detacheringen en tijdelijke contracten om banen voor de doelgroep te creëren en weinig vaste contracten aanbieden. De Rekenkamer sprak in dit verband van een “failliete afspraak” met de overheid.

Demissionair staatssecretaris Klijnsma laat in een reactie weten dat zij voortdurend met werkgevers in gesprek is over mogelijkheden om de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet te vereenvoudigen.

“Dit heeft ook al tot meerdere aanpassingen geleid. Ik begrijp dat werkgevers er belang bij hebben om uit een ruimere doelgroep te kunnen kiezen. Het gevaar is daarbij natuurlijk wel dat de meest kwetsbare groep waar de banenafspraak voor is gemaakt, dan achteraan komt te staan. En dat wil ik niet”, aldus Klijnsma.

Bron: NOS

Implementatie aanpak VN-verdrag

Het Plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is klaar. Nu het plan er is, kan er concreet aan de slag worden gegaan met het toegankelijker maken van Nederland. Het plan biedt voldoende handvatten om aan de slag te gaan. 

Het plan geeft een praktische uitwerking van het Besluit toegankelijkheid dat in december 2016 door de Tweede Kamer is aangeboden. Het plan is door het ministerie van VWS geschreven in samenwerking met de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, VNO en VNG.

Iedereen aan de bak
In het Plan staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

Mensen met een beperking betrokken
Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

Voelbaar in de hele samenleving
Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimte, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid, van toegang tot goederen en diensten tot lokale inclusie-agenda’s: op al deze – en meer – terreinen worden concrete plannen uitgewerkt en uitgevoerd.

Staatssecretaris Van Rijn heeft deze week het plan naar de Tweede Kamer gestuurd (over het Plan van aanpak wordt niet gestemd). Het ministerie van VWS treedt op als coördinerend ministerie. Over de voortgang van de uitvoering zal de minister van VWS jaarlijks verantwoording afleggen aan Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer over het verdrag op Gewoon Gelijk.

Bron: Iederin

VN-verdrag: Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag inzake rechten voor mensen met een beperking is vorig jaar geratificeerd. Echter wat houdt dit precies in? En waar staat dit verdrag voor? In dit filmpje van Iederin wordt dit op een duidelijke manier uitgelegd.

Klachten Welzorg blijven komen

Vanwege aanhoudende klachten over een gebrekkige dienstverlening wordt het contract met de gemeente Zwolle na dit jaar niet zomaar verlengd. Op aandringen van de gemeenteraad, die zojuist unaniem een motie van de ChristenUnie aannam, gaat wethouder Nelleke Vedelaar opnieuw aanbesteden. “Of we gaan voor volledige keuzevrijheid, of we gaan in zee met meerdere aanbieders. In het onderzoek betrekken we ook de gebruikers. Wat vinden zij belangrijk?” Welzorg kwam vorig jaar geregeld negatief in het nieuws. Zo klaagden gebruikers over niet nagekomen afspraken, lange wachttijden en miscommunicatie.

Bron: Stentor Zwolle

 

Meldpunt voor toegankelijke verkiezingen

Het College voor de Rechten van de Mens lanceert van 13 tot en met 22 maart het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Volgens het VN-verdrag handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Stemlokalen, stemhokjes, stembiljetten en informatie over de verkiezingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dit is echter nog niet vanzelfsprekend.

Adriana van Dooijeweert: “Het College wil dat de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 volledig toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom onderzoeken we welke obstakels mensen met een beperking tegenkomen bij de landelijke verkiezingen van 15 maart. Zo kunnen we laten zien wat er nog verbeterd moet worden. Iedere stem telt. Zeker ook die van mensen met een beperking.” Via een online meldpunt kunnen mensen melding doen van zowel problemen bij het stemmen als oplossingen hiervoor.

Het complete artikel vind je hier.

In Zwolle vindt je op de gemeentewebsite informatie over de toegankelijkheid van de stembureaus. Klik hier voor informatie.

Bron: www.mensenrechten.nl

  • 1
  • 2

Overige links

Privacybeleid

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief