Skip to main content

VN Verdrag Handicap

Eén op de acht Nederlanders heeft een beperking. Zij zijn slechtziend, slechthorend, blind, doof of hebben een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Voor hen is het niet vanzelfsprekend om zelfstandig en volwaardig mee te doen in de samenleving. Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland, hierin staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Programma Onbeperkt meedoen!

Het parlement heeft twee wetten aangenomen om het VN-Verdrag Handicap geldig te maken.

  • De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is aangepast. Deze wet houdt in het kort in dat het verboden is om (in)direct onderscheid te maken tussen mensen met en zonder een handicap. 
  • De Kieswet is gewijzigd. Hierin staat dat per 1 januari 2019 stemlokalen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Met het programma Onbeperkt meedoen! voert het kabinet een groot aantal onderdelen van het VN-Verdrag Handicap uit. Dit programma moet zorgen voor merkbaar en zichtbaar minder drempels in de samenleving, op alle leefgebieden.

Het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap in Nederland. Bij hen kan er een klacht of misstand gemeld worden, wanneer er het vermoeden bestaat van ongelijke behandeling of discriminatie. Het College van de Rechten van de Mens beoordeelt dan of de wet is overtreden. Ook kan hen gevraagd worden om mee te denken en advies te geven. De oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat zij geen straffen of maatregelen kunnen opleggen.

Lokale Inclusie Agenda

Bij het geldig maken van het VN-Verdrag Handicap heeft het parlement aan de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet de verplichting toegevoegd om in de periodieke plannen op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze periodieke plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda.

Elke gemeente is verplicht om een actieplan Lokale Inclusie Agenda op te stellen, samen met mensen met een beperking. Zodat er niet over hen, maar met hen gesproken wordt hoe de gemeente een inclusieve en toegankelijke samenleving kan bereiken. De VNG ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het actieplan.

Gemeente Zwolle stelt samen met de Gemeente Kampen en de Gemeente Hardenberg het actieplan op, zodat zij als regio samen kunnen optrekken en samenwerken. Toegankelijk Zwolle is hierbij ook betrokken.

Wat is inclusie?

Koploper Gemeente

Gemeente Zwolle is koplopergemeente. Dit houdt in dat zij samen met 24 andere gemeenten voorop lopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap. De VNG heeft dit koplopersprogramma gestart, zodat er geleerd kan worden van elkaars ervaringen. 

Gemeente Zwolle en Toegankelijk Zwolle geven samen uitvoering aan het actieplan, die zij hebben opgesteld vanuit het koplopersprogramma. Daardoor is er een goede verbinding van binnen het Stadskantoor naar buiten het Stadskantoor.

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.